ZCAgs 1 - 0 OFKBfb

VOJgs 0 - 1 FKCZfb

HAMgs 2 - 0 AUCfb

SUBgs 3 - 1 CUNfb

KABgs 1 - 4 NEFTfb

ZİKgs 3 - 1 KFKfb

NKAKgs 0 - 0 NKTZfb

NKDgs 0 - 0 NKCfb

PAYgs 1 - 0 SHAfb

NKFCgs 0 - 3 FCFTfb

FCLgs 2 - 2 PLİfb

JKTTgs 3 - 3 TUVİfb

TSHKgs 1 - 0 BRKfb

MSFCgs 4 - 3 AMZfb

CTCgs 4 - 2 BCEfb

İJTgs 1 - 0 TECfb

GCFCgs 1 - 1 LDUQfb

OLMgs 21:15 CDNfb

DCUgs 23:30 AUCfb

LKWgs 0 - 3 AGHfb

ARYgs 0 - 0 AKHfb

AARgs 0 - 1 ASDfb

KVgs 1 - 1 FKVfb

FKSgs 2 - 0 FKOfb

NKSBgs 3 - 0 FKRBfb

CXEgs 0 - 0 CIfb

COMgs 2 - 1 MUNfb

GFCgs 0 - 0 DEAfb

DMAgs 22:05 DEPGfb

METgs 1 - 2 CHKfb

LCSgs 2 - 3 ANFfb

TPgs 2 - 2 TRFfb

FKVZgs 3 - 1 SKLfb

FCGVgs 1 - 0 FKDPfb

USCPgs 0 - 1 APPfb

FCPVgs 0 - 2 PRSfb

LCCgs 3 - 2 USPfb

JUV(A)gs 3 - 2 PİSfb

LUCgs 0 - 1 GİEfb

CRgs 3 - 0 OLBfb

USTgs 3 - 1 FRMfb

MODgs 1 - 2 FCSfb

MATgs 2 - 2 CESfb

LEGSgs 0 - 0 İMOfb

AREgs 0 - 0 AJFfb

FSSgs 0 - 0 PADfb

USDVgs 1 - 0 MFCfb

VİPgs 1 - 1 CFCfb

RVNgs 0 - 0 SAMfb

USF gs 1 - 1 VIFfb

CATgs 0 - 0 TURfb

CZgs 2 - 1 CVSfb

SSMgs 2 - 0 VİBfb

PAGgs 1 - 1 BISfb

CFCgs 0 - 2 BARfb

TERgs 1 - 0 SSTCfb

CVBgs 2 - 0 ZAMfb

SALgs 2 - 0 CORfb

CDGgs 0 - 0 DEPfb

PCFgs 0 - 0 CFSfb

LANgs 0 - 0 CVDfb

RSBgs 0 - 1 RUIfb

ALAgs 0 - 0 AMOfb

BRKgs 0 - 0 ARCfb

LEİgs 0 - 0 ATHfb

SDTgs 1 - 0 HARfb

SDLgs 0 - 0 CALfb

CDIgs 0 - 0 EJAfb

UELgs 2 - 0 ESBfb

PRAgs 0 - 1 BDLNfb

HOSgs 0 - 0 BABfb

HERgs 2 - 0 OCFfb

SCRgs 0 - 0 CFLNfb

VBgs 0 - 4 IBİfb

ALYgs 1 - 0 LVBfb

CADgs 3 - 1 CDMfb

ASQgs 2 - 1 MFCfb

ALFgs 2 - 1 UDTfb

RECgs 2 - 0 RBLfb

LPB gs 2 - 1 SFCDfb

LRCgs 0 - 1 YECfb

CDEJ gs 0 - 0 GRBfb

GEBgs 0 - 0 IDMfb

RMAJgs 2 - 1 UDPfb

CDAgs 0 - 1 SSRfb

LARgs 2 - 1 AMBfb

SOCgs 1 - 2 MERfb

BDJgs 5 - 3 CDVfb

VLRgs 1 - 1 MELfb

EXUDgs 2 - 2 CFTfb

DBEgs 0 - 0 VİLfb

HOLgs 0 - 2 SYDfb

AVAgs 3 - 1 SKOfb

SLAgs 2 - 0 TARfb

SZEgs 1 - 0 BDRfb

DEACgs 0 - 1 SHAfb

SORgs 2 - 2 AJKfb

BEKgs 0 - 1 BFCSfb

DRGgs 0 - 2 VASfb

KZNgs 1 - 1 SZLfb

PMFCgs 0 - 0 RFCfb

NYSgs 0 - 0 SZGDfb

CSKgs 1 - 0 DVSCfb

GETOgs 21:45 GYIfb

CSHgs 0 - 1 DSfb

SWRgs 0 - 0 KSGPfb

RKSGgs 0 - 0 MKPS fb

KPBSgs 2 - 3 MKZP fb

SKRACgs 4 - 0 OGfb

MKSBgs 1 - 0 SLOfb

SKWSgs 1 - 2 GKSKfb

LKPMgs 21:00 HUKfb

BCRgs 2 - 2 HVAfb

KCEgs 2 - 2 LMFCfb

VİDgs 2 - 2 RESfb

MOTgs 2 - 1 CDRMfb

GOAgs 2 - 2 BENfb

HTYgs 2 - 2 ÇRZfb

GÖZgs 3 - 1 MKEfb

KONgs 2 - 1 KSMfb

TSgs 1 - 0 BŞBEfb

ANTgs 0 - 0 ALNYfb

FULgs 2 - 3 EVEfb

SUTDgs 0 - 1 WHUfb

LUFCgs 0 - 0 ARSfb

LIVgs 22:15 LEICfb

EİBgs 0 - 0 GETfb

CADgs 0 - 1 RSOfb

GRAgs 20:30 VİDfb

ALAgs 23:00 VAL fb

FBgs 1 - 3 M05fb

KÖLgs 0 - 0 UBfb

FIOgs 0 - 1 BVfb

ROM gs 3 - 0 PARfb

INTgs 4 - 2 TORfb

VERgs 0 - 2 SASfb

SAMgs 1 - 2 BOLfb

UDIgs 0 - 0 GENfb

NAPgs 22:45 ACMfb

FCNgs 1 - 1 FCMfb

DJNgs 0 - 1 RCLfb

SRgs 0 - 1 NOLfb

MHSCgs 4 - 3 STRSfb

ANGgs 0 - 0 OLfb

LOSCgs 23:00 LORfb

KFCOgs 2 - 1 RSCAfb

SVZWgs 1 - 2 KVMfb

RCSCgs 20:15 AAGfb

KRCGgs 22:45 EXMfb

KÖGgs 6 - 0 AKHfb

TUZgs 0 - 6 BNDfb

ADSgs 0 - 0 ESKfb

ASCgs 1 - 1 VES fb

REGgs 23:00 PSAfb

HSVgs 1 - 3 VFLBfb

AUEgs 3 - 0 SVDfb

GFgs 3 - 1 JRBfb

FCWKgs 2 - 1 H96fb

AJXgs 5 - 0 HERfb

ROTgs 6 - 0 ADOfb

FRSTgs 1 - 3 FEYfb

FCTgs 0 - 1 PSVfb

RKCgs 0 - 1 HEERfb

AZgs 22:00 EMMfb

AABgs 1 - 1 FCNfb

OBgs 1 - 1 SDRfb

AGFgs 1 - 2 FCMfb

VBgs 0 - 0 BIFfb

FKHgs 0 - 0 SDJFfb

SAFFgs 0 - 0 VFKfb

KBKgs 1 - 0 MIFfb

ODDgs 0 - 0 IKSfb

SIFgs 22:00 FKBGfb

RAUgs 1 - 1 TILfb

LSKgs 0 - 0 KBRfb

KFFgs 0 - 3 DIFfb

AIKgs 0 - 2 ÖSKfb

IFEgs 2 - 1 HIFfb

HAMgs 1 - 1 MFFfb

ÖFKgs 0 - 2 VARfb

VSKgs 0 - 3 ÖİSfb

AKRgs 2 - 1 IKBfb

RANgs 4 - 0 ABEfb

CSKAgs 1 - 1 SOCfb

ROTgs 0 - 0 USOfb

FCRKgs 0 - 0 ROSfb

URDgs 1 - 2 GAMfb

AEKgs 4 - 1 AELfb

PNTgs 0 - 1 ARFCfb

PAOKgs 20:30 PASGfb

CAPgs 1 - 0 SFCfb

CRFgs 3 - 1 CFCfb

GECgs 1 - 0 PALfb

SPFCgs 22:00 CRVGfb

CEAFgs 22:00 CAMfb

CUIAgs 0 - 1 CSAfb

CRBgs 2 - 1 CNCfb

FCSgs 2 - 2 FCZfb

SFCgs 1 - 1 FCLfb

FCSGgs 2 - 2 FCLSfb

FAKgs 1 - 1 SKNfb

WSGSgs 3 - 0 ADMfb

RIEgs 2 - 2 SKRfb

SKR(A)gs 1 - 2 GAKfb

FCMgs 3 - 2 SKDfb

DESgs 0 - 1 FCLfb

FCVPgs 20:30 KOLfb

AFCHgs 0 - 1 FCAPfb

CFRCgs 21:00 UTAAfb

UFCgs 0 - 0 ZTEfb

MVFCgs 1 - 0 DVTKfb

SMLgs 0 - 3 SMfb

NGgs 1 - 0 SLUTfb

BATEgs 5 - 0 BELfb

RBRgs 1 - 2 SSfb

GORgs 1 - 4 DBfb

FCMgs 2 - 2 VITEfb

TZgs 2 - 0 ISLfb

EBGUgs 2 - 3 DMfb

FCBOgs 0 - 0 1FCSfb

FCZBgs 1 - 1 1FKPfb

FCZgs 1 - 0 FCVPfb

ACSPgs 20:30 DCBfb

PARgs 0 - 1 SLBfb

ADFgs 5 - 1 GDVPfb

OSLgs 1 - 2 GDFfb

ESPgs 2 - 1 GONfb

ANAgs 2 - 1 PİNfb

UNTgs 2 - 0 ALVfb

GRVgs 2 - 3 CODMfb

FELgs 0 - 1 CDTfb

MONgs 1 - 2 RAFCfb

MERgs 0 - 1 MFCfb

SCBMgs 1 - 3 CDSCfb

VİLgs 0 - 0 SANfb

GDEPgs 0 - 0 LGCEfb

UDOgs 20:15 FCPFfb

VIZgs 23:00 BOAfb

TVgs 2 - 1 RNFYfb

LPgs 3 - 3 KSRCfb

KSCgs 0 - 0 LW fb

COUNgs 1 - 2 ULCfb

PALgs 1 - 3 LASEfb

LBKgs 3 - 0 FCB(A)fb

UHHgs 2 - 2 VKÖLfb

INGgs 1 - 0 FCMfb

GIFgs 2 - 2 KARfb

IFKBgs 1 - 2 LULfb

TROgs 2 - 1 ESKfb

BRATgs 2 - 0 SKEfb

SSBgs 0 - 0 GEVfb

JEOgs 1 - 2 SDONfb

CSLgs 0 - 3 CFPfb

CDGgs 1 - 0 NECfb

12Ogs 1 - 0 CLGfb

MANgs 2 - 1 SPUfb

USGgs 2 - 1 RWDMfb

WSTgs 22:00 SERfb

FAgs 0 - 1 HBKfb

EFBgs 2 - 1 SIKfb

SNSgs 1 - 1 RKSRfb

OSKOgs 1 - 1 GKSLfb

LKSLgs 4 - 4 MKPNfb

SLBRgs 2 - 1 ZLTfb

SABgs 3 - 1 LPAfb

MLLgs 0 - 0 SPOfb

CDTgs 20:15 LOGfb

PONgs 23:00 ZARfb

Spor Sayfasi

AVRUPA’DAN FİKSTÜRLER

 • SÜPER LİG
 • LA LIGA
 • PREMIER LİG
 • BUNDESLIGA
 • SERIE A
SÜPER LİG
LA LIGA
PREMIER LİG
BUNDESLIGA
SERIE A
flagTr Türkiye Süper Lig
21 KasımKaragümrük
 • Karagümrük
 • 1
 • 1
 • Sivasspor
Sivasspor
21 KasımGençlerbirliği
 • Gençlerbirliği
 • 1
 • 5
 • Fenerbahçe
Fenerbahçe
21 KasımDenizlispor
 • Denizlispor
 • 0
 • 1
 • Gaziantep FK
Gaziantep FK
21 KasımBeşiktaş
 • Beşiktaş
 • 3
 • 2
 • İstanbul Başakşehir
İstanbul Başakşehir
22 KasımHatayspor
 • Hatayspor
 • 2
 • 2
 • Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
22 KasımGöztepe
 • Göztepe
 • 3
 • 1
 • MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
22 KasımKonyaspor
 • Konyaspor
 • 2
 • 1
 • Kasımpaşa
Kasımpaşa
22 KasımTrabzonspor
 • Trabzonspor
 • 1
 • 0
 • BB Erzurumspor
BB Erzurumspor
22 KasımAntalyaspor
 • Antalyaspor
 • 0
 • 0
 • Alanyaspor
Alanyaspor
23 KasımGalatasaray
 • Galatasaray
 • Kayserispor
Kayserispor
Karagümrük Karagümrük

1:1

21 Kasım

Karagümrük Sivasspor
Gençlerbirliği Gençlerbirliği

1:5

21 Kasım

Gençlerbirliği Fenerbahçe
Denizlispor Denizlispor

21 Kasım

Denizlispor Gaziantep FK
Beşiktaş Beşiktaş

3:2

21 Kasım

Beşiktaş İstanbul Başakşehir
Hatayspor Hatayspor

2:2

22 Kasım

Hatayspor Çaykur Rizespor
Göztepe Göztepe

3:1

22 Kasım

Göztepe MKE Ankaragücü
Konyaspor Konyaspor

2:1

22 Kasım

Konyaspor Kasımpaşa
Trabzonspor Trabzonspor

22 Kasım

Trabzonspor BB Erzurumspor
Antalyaspor Antalyaspor

22 Kasım

Antalyaspor Alanyaspor
Galatasaray Galatasaray

23 Kasım

Galatasaray Kayserispor
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
TAKIM
 • O
 • AV
 • P
1FenerbahçeFenerbahçe
 • 9
 • +8
 • 20
2AlanyasporAlanyaspor
 • 7
 • +13
 • 17
3GalatasarayGalatasaray
 • 8
 • +5
 • 16
4Gaziantep FKGaziantep FK
 • 9
 • +2
 • 14
5KaragümrükKaragümrük
 • 9
 • +6
 • 13
6BaşakşehirBaşakşehir
 • 9
 • +1
 • 13
7BeşiktaşBeşiktaş
 • 8
 • -1
 • 13
8KonyasporKonyaspor
 • 8
 • +4
 • 12
9Ç. RizesporÇ. Rizespor
 • 8
 • +2
 • 12
10KasımpaşaKasımpaşa
 • 9
 • +1
 • 12
11HataysporHatayspor
 • 7
 • -2
 • 12
12GöztepeGöztepe
 • 8
 • +5
 • 11
13Yeni MalatyaYeni Malatya
 • 8
 • -2
 • 11
14SivassporSivasspor
 • 8
 • -2
 • 9
15AntalyasporAntalyaspor
 • 8
 • -3
 • 9
16BB ErzurumsporBB Erzurumspor
 • 7
 • -3
 • 8
17TrabzonsporTrabzonspor
 • 8
 • -5
 • 6
18KayserisporKayserispor
 • 7
 • -6
 • 6
19GençlerbirliğiGençlerbirliği
 • 8
 • -8
 • 5
20DenizlisporDenizlispor
 • 8
 • -8
 • 5
21MKE AnkaragücüMKE Ankaragücü
 • 7
 • -7
 • 2
+ Daha Fazla Göster
Yazarlar
Video
Galeri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Burak CİNLİ'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

Burak CİNLİ'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.